Privacyverklaring van kracht sinds 25 mei 2018

 1. Algemeen

 

-       De Gymgroep A.S. vzw.  hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

-       Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe Gymgroep A.S.vzw met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te

        waarborgen en  Gymgroep A.S. vzw gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Gymgroep A.S. vzw houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving,

        waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation)

-       Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

 •    Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 •    De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 •    U w uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 •    De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 •    Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 •    Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden
 •    behandeld.

-       Michel Meulemans ,Gymgroepcoördinator en beheerder  van Gymgroep A.S. vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen

        van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Naam club:            Gymgroep A.S. vzw. 

Adres:                     Sukkelpotweg 9

Emailadres:          3220 Holsbeek.

 1. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt ?

  -    Gymgroep A.S VZW. verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 •   Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van  GymnastiekFederatie  Vlaanderen ,
 •   de sportdienst Leuven,Aarschot ,Rotselaar --- (uitvoering van de overeenkomst)  Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)
 •   Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke verplichting)
 •   Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang)
 •   Vrijwilligerswerk ihkv evenementen of het faciliteren van de werking van Gymgroep A.S. vzw. (gerechtvaardigd belang)
 •   Deelname aan internationale wedstrijden & stages(gerechtvaardigd belang)

 1. Welke gegevens worden verwerkt?

-   Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

 • Identificatiegegevens: 
 •    Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender
 •    ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 

 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: 
 •    identiteitskaartnummer, internationaal paspoortnummer, nationaliteit (indien nodig voor inschrijving internationale wedstrijden)
 • Persoonlijke kenmerken:
 •    (Sporttechnische) diploma’s

 1. Wie verwerkt de gegevens? 

 -     De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

       GymnastiekFederatie Vlaanderen

 1. Verstrekking aan derden.

 -       De gegevens die u aan GymnastiekFederatie  Vlaanderen  verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven doeleinden.

-       Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

         Ethias: Verwerking ongevalsdossiers

 •     Lokale overheid: Het bekomen van subsidies

 -      Erworden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee Gymnastiekfederatie Vlaanderen  een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

 -      In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

         De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

  -      Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit

          afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.

-       Gegevens worden doorgegeven aan:

-       Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd IOC, FIG, UEG, FIG-members & UEG-members voor deelname

         aan internationale stages & wedstrijden.

 1. Minderjarigen.

-       Gymgroep A.S. vzw. verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of

        wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij Gymfed geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming

        aan Gymfed om bovenvermelde gegevens te verwerken.

-       Gymgroep A.S. vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.  

        Gymgroep A.S. vzw   verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar. 

 1. Beveiliging van de gegevens.

-       Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 •    Alle personen die namens Gymgroep A.S. vzw. kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.
 •    Gymgroep A.S. vzw hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.
 •    Als er aanleiding toe is zorgt de organisatie ervoor dat uw persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden en/of dat er voor encryptie van uw gegevens wordt gezorgd.
 •    Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 •    De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
 •    De medewerkers van _Gymgroep A.S. vzw zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 1. Uw rechten omtrent uw gegevens.

-       U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die Gymgroep A.S. vzw heeft ontvangen. Via het hoger vermeld adres kan

        u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt.

        Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen. 

-       Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door de federatie of een van haar medewerkers.

-       U hebt tevens het recht om de verstrekte gegevens door de federatie te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht aan een andere partij. Gymgroep A.S. vzw

        kan vragen om u te legitimeren voordat er gehoor wordt gegeven aan voornoemd verzoek.

 

-       Mocht u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met Gymgroep A.S. vzw

-       U kan steeds een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

  Drukpersstraat 35

  1000 Brussel

  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 1. Wijziging privacyverklaring.

 

-       Gymgroep A.S. vzw. kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 15.05.2018

 

Afbeelding.jpg 

Beleidsplan  Gymgroep Sijoco Aarschot vzw 2014 -2020

 

1. Inleiding – Bewaking, bijsturing en vernieuwing van het beleidsplan

Dit beleidsplan moet de leidraad zijn voor onze turnkring. Het geeft de structuur weer, de werking en de inhoud van de club.

Bewaking

Jaarlijks wordt er aan de hand van een jaarverslag een evaluatie opgemaakt van het afgelopen seizoen. Hierbij wordt het uitvoering van het beleidsplan getoetst aan de realiteit

Bijsturing

Aan de hand van het jaarlijkse evaluatieverslag komen we tot een bijsturing van het beleidsplan. Een nieuw document zal dan in augustus verschijnen.

Vernieuwing

Het beleidsplan beloopt een periode van 6 seizoenen. Op dat ogenblik mei 2014 verschijnt er een nieuw beleidsplan, aangepast aan de situatie.

2. Missie, visie

Missie

De vereniging heeft tot doel bij te dragen tot de sportieve ontwikkeling en het welzijn van al haar leden door het aanbieden van welbepaalde gymnastiekdisciplines, waarbij kwaliteit centraal staat en dit in de ruimste zin ( zowel voor competitie als recreatie).

De disciplines waarvoor we gaan zijn

1.Competitief: AGD, AGH,

2.Recreatief:  kleutergym, initiatie toestelturnen, sport en spel, conditiegym heren en dames, trampoline springen, airtrack, dubbele minitrampoline, free running

Visietekst

De vereniging wil dit doel realiseren door:

·Haar leden te laten sporten in optimale omstandigheden (begeleiding, accommodatie, structuur)

·Zoveel mogelijk mensen plezier te laten beleven aan sport conform de bepalingen van het Panathlon decreet

·Vaardige gymnasten detecteren en de mogelijkheid bieden zich te engageren voor competitiesport

·Bij te dragen tot de visie en mentaliteit van “mens sana in corpora sana”, “een gezonde geest in een gezond lichaam”

·Bij te dragen tot positieve eigenschappen, zoals het bevorderen van de groepsgeest, leren doorzetten, niet te vlug opgeven, zelfvertrouwen creëren

· Ons te profileren als een “gezonde” en kwaliteitsvolle club, in al zijn facetten.

3. Huisstijl

Clubnaam

De volledige benaming van de club is “Gymgroep Sijoco Aarschot vzw”.  Sijoco staat voor  de activiteiten in het St. Jozefscollege te Aarschot en voor de activiteiten in het    St. Jozefsinstituut Betekom. Beide oefenkernen samen vormen één vereniging, nl.“Gymgroep Sijoco Aarschot vzw”. Hiermee willen wij de onvoorwaardelijke samenhorigheid beklemtonen over de dorpsgrenzen heen. In mailing en in functie van de bestemmelingen mag de afkorting “Gymgroep Sijoco.” of” Gymgroep Betekom” worden gebruikt.

Clublogo

(zie voorblad + koptekst van dit document)

Het logo van de club bestaat uit drie ringen met in elke ring een gymfiguur die duidt op de toestellen van artistieke gymnastiek (grond, balk en brug).

Het logo van de club wordt gebruikt in alle documenten die de club verspreidt.

De basiskleuren van het logo zijn rood, geel en zwart. Meestal zal Het logo in zwart-wit verschijnen om kosten te sparen bij het kopiëren van documenten.

Afhankelijk van de noodzaak zal het clublogo hetzij volledig worden afgebeeld, hetzij afgekort.

Logo GymnastiekFederatie Vlaanderen

Het logo van de GymFed, (waarbij wij  aangesloten zijn onder stamnummer 822) wordt met regelmaat gebruikt in briefwisseling van de club en op de website.

Lettertype

Alle briefwisseling en clubdocumenten worden opgesteld in het lettertype “Calibri”. De lettergrootte, dikte en onderstreping is vrij te bepalen door te opsteller.

De bepaling van het lettertype op de website is verschillend, volgens de mogelijkheden.

4. Beschrijving van de vereniging – Geschiedenis

Clubnaam

Gymgroep Sijoco Aarschot ontstond in september 1975 uit de naschoolse schoolwerking gymnastiek. Omdat wij van bij de opstart van de vereniging( 1975) er van overtuigd waren dat samenwerking over de gemeentelijke grenzen een grote meerwaarde was (qua werving rekrutering en opleiding) werd oorspronkelijk de alles omvattende naam “Gymgroep” gebruikt. Op het moment dat we omschakelden naar VZW-structuren  werd officiële benaming van de club “ Gymgroep Sijoco Aarschot vzw.”

Oprichting;

De Gymgroep ontstond in 1975 het St. Jozefscollege uit de naschoolse gymmomenten, groeide dan door naar andere dorpen omdat de toeloop van de geïnteresseerden zo groot was. Zo werd er in 1978 ook geturnd en gedanst in het St. Jozefsinstituut Betekom. De fusie van de schoolgemeenschappen bracht Aarschot en Betekom samen in één groep. Daarom werden ze samengevoegd tot één vereniging  met twee oefenkernen. Later, bij het reorganiseren van feitelijke vereniging tot VZW ontstond de naam “ Gymgroep Sijoco Aarschot vzw “waar Sijoco “staat voor St. Jozefscollege Aarschot en” Sij “tevens de link legt met St. Jozefsinstituut Betekom.

Momenteel is de club aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen onder de stamnummer 822 als deelvereniging van de overkoepelde structuur Gymgroep A.S. vzw

Statuten

werden gepubliceerd in het staatsblad ondernemingsnummer (083.521.906) en is het basisdocument van de  clubstructuur

Huishoudelijk Reglement

Het huishoudelijk reglement van de club bepaalt naast de algemeenheden eveneens de lidgelden, de rechten en plichten van de leden, de functieomschrijvingen,

mogelijkheden tot opleiding en scholing, kosten en vergoedingen, … .

Het beleidsplan en de statuten vormen samen met het huishoudelijk reglement  de basisdocumenten van de club. Net zoals het beleidsplan wordt ook het huishoudelijk reglement jaarlijks bijgestuurd door het bestuur en  waar nodig is wordt het aangepast.

Website:  www.gymgroep-sijoco-as.be

Clubwerking

· Bestuur: zorgt voor het uitvoeren van beslissingen, het aanreiken (en mogelijks uitvoeren) van ideeën en een constructieve aanpak tot verbetering van de club.

o Voorzitter : Hugo Denolf, statutaire secretaris : Hugo Denolf, secretaris correspondentie: Michel Meulemans  penningmeester: Jos Van Rompay

o Leden : Michel Meulemans , Els Meulemans, Winke Hahn, Britte Brabants, Jonas Geudens, Stijn Abeloos, Letje Voet,

·Trainers: zijn ten minste 16 jaar. Alleen de trainers in het bezig van een diploma of brevet van initiator gymnastiek of dans geven zelfstandig training aan een groep. Begeleiders:

Zij zijn minsten 16 jaar en kunnen zelfstandig les geven aan een groep mits een diploma van VTS. De aspirant initiators zijn de hulptrainers, zij werken samen met een gediplomeerde trainer. 

De begeleiders zijn de leden tussen 14 en 16 jaar die in opleiding zijn; Zij ondersteunen de werking onder leiding van een gediplomeerde trainer;

Doelgroepen

Recreatie kleutergym, jongeren : zij krijgen wekelijks 2 u training; volgens hun mogelijkheden, progressies en motivatie worden zij opgedeeld in niveau groepen. Het doel is op progressieve wijze de basis motorische vaardigheden te verbeteren, het aanleren van acrobatische delen met behulp van airtrack, DMT, trampoline en de olympische toestellen( balk, brug, paard met bogen, ringen, rekstok, Pegasus, plinten enz.).

Pre competitie doorgroei groep: getalenteerde kinderen krijgen wekelijks  6 tot 9 u training. Hier staat de gymnastische basisvorming centraal, met veel aandacht voor de verbetering van de basis-motorische eigenschappen en ontwikkeling van hun vaardigheden op alle beschikbare toestellen.

Competitie:  de geselecteerden krijgen 9 tot 18 u training per week afhankelijk van de reeks en het niveau waarin ze deelnemen. De voorbereiding voor de wedstrijden gebeurt conform de programma’s aangeboden door GymFed. De testprogramma’s en de leerlijnen worden zo goed als mogelijk opgevolgd.

Volwassenen: zij turnen 2 u per week. Centraal staat het onderhouden van een goede algemene en turn specifieke  conditie. Het leren en onderhouden van de gekende turnvaardigheden aan toestellen, de airtrack en tumblingbaan.

Derde leeftijd: seniorengym/turnen overdag.

Vechtsport: Tenzan Dojo zijn Japanse vechttechnieken waar zelfverdediging centraal staat. Zij trainen wekelijks 3 u en staat open voor jongeren vanaf 12 j en voor volwassenen.

Free running: Kinderen, jongeren en volwassenen Zij  worden ingedeeld in leeftijdsgroepen. Zij trainen elke week 2 u.

6. SWOT-analyse

Sterkten    Intern

S1 Erkende sportvereniging    

S2 Vzw - structuur                                

S3 Goodwill en dynamiek van vrijwilligers (bestuursleden, trainers, begeleiders)

S4 Bewustzijn bestuur en trainers van “professionele” aanpak (beleid)

S5 Goede contacten club – ouders – leden

S6 Jaarlijkse activiteiten (sportkamp, clubwedstrijd, nevenactiviteiten)

S7 Veel eigen materiaal (patrimonium)

S8 Goede structuur en doorstromingsmogelijkheden

S9 Eigen website

S10 Veel trainers/begeleiders met gymnastiekclub opgegroeid

S11 Een groot aantal gediplomeerde trainers

S12 Gebruik van professionele turnhal Boudewijnstadion Kessel-lo ,Holsbeek, Aarschot

S13terugbetaling Ziekenfonds stimuleren

S14 differentiatie lidgelden voor kansarme gezinnen

S 15 regelmatig samenwerken met buitenlandse clubs en trainers

S16.een gezond financieel beleid

Zwakten

Z1 Gebrek aan voldoende gekwalificeerde trainers

Z2 Weinig jongens

Z3 Grote jaarlijkse output bij recreanten

Z4 Te weinig  doorstroming van jongeren naar trainers

Z5 trainers verspreid over te veel oefenlocaties (9 )– te weinig teamspirit

Z6 leden haken vaak af na één jaar.

Z7 veel ouders weinig interesse voor clubwerking

Z8 stagnerende opvolging van bestuur

Z9 onevenwichtige samenstelling van bestuur

Z10 te weinig uren beschikbaar om  niveau te verhogen en aanbod uit te bouwen

Z11 te weinig trainers beschikbaar op woensdag

Z12eenvormige methodiek is niet altijd aanwezig in recreatieve groepen

Kansen                                 extern

K1 positieve uitstraling ,verhogen naambekendheid promoten club, kadervorming, ruim sportaanbod ,modern materiaal , goede communicatie

K2 niet gekwalificeerde trainers motiveren  tot technische scholing

K3 Goede samenwerking met gemeentelijke sportdienst

K4 Doelstelling per discipline en oefengroep vastleggen

K5 Groot aanbod en gunstigere geografische situering van cursussen VTS

K6 Subsidies voor opleidingen

K7 Nieuwe bestuursleden

K8 Goede verstandhouding met andere

clubs

K9 Nieuwe trainers

K10 Erkenning door de gemeente

K11 Opbouw ledenbestand

K12 Samenwerkingsverband met

omliggende verenigingen en zusterverenigingen

K13 betrokkenheid van de trainers met de club verhogen

K14 Goede relatie met ouders en gemotiveerde ouders introduceren in de clubwerking –inzet specifieke taken

K15 goede relatie met de ouders

K16 contacten met de “ buitenwereld” verruimen – naambekendheid

K17 goed gevuld jaarprogramma met sportieve evenementen

K18 Goede relatie met GymnastiekFederatie Vlaanderen ,sportraden, sportdiensten, gemeentebesturen

K19 trainers hebben inspraak in het bestuur

K20 Ruime kansen voor elke leeftijd en goede continuïteit ledenaantal

K21 Gemeentelijke initiatieven steun i.v.m. laagdrempeligheid in de sport

K22 Inspelen op de hedendaagse trends  zoals freerunning

K23 deelnemen aan zo veel mogelijke wedstrijden ( recreatieve en competities AGD AGH )

Bedreigingen

B1 Gebrek aan deskundigheid buiten de club

B2 Moeilijke samenwerking met andere verenigingen

B3 Verlies van trainers en bestuursleden

B4 Gebrek aan opvolging club initiatieven   door de gemeente

B5 Gebrek aan sponsoring

B6 zwakke binding met de club – de grote veelheid van sport, gym e.a. in de onmiddellijke omgeving

B7 gymruimte niet exclusief voor Gym

B8 verminderde belangstelling voor vrijwilligerswerk

B9 ons clubleven wordt bemoeilijkt door de veelheid van aanbod, verminderde binding aan de club

7. Doelstellingen

Gymgroep A.S. vzw  wilt de aangeboden disciplines doelstellingen bereiken en consolideren.

Het beleidsplan voorziet 10 domeinen

7.1. Ledenbestand

7.2. Activiteiten

7.3. Kader –Clubwerking

7.4. Accommodatie –Patrimonium –Uitrusting

7.5. Communicatie

7.6. Financiën

7.7. Profilering

7.8. Kwaliteit

7.9. Beleidsvoering

7.10. Samenwerkingsverbanden

Voor ieder domein zijn er doelstellingen geformuleerd :

doelstelling(en) op lange termijn = strategische doelstellingen = 6 jaar

doelstelling(en) op korte termijn = operationele doelstellingen = 2 à3 jaar

seizoensgebonden doelstellingen = maatregelen = 1 jaar

7.1. Ledenbestand

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.1.SD 1

Drop out tegengaan

Oudere gymnasten de mogelijk bieden zich tevens als begeleider te engageren in de club

Bestuur

7.1.SD 2

Ledenaantal evenredig laten stijgen met het trainers-/begeleiderpotentieel

Tijdig aantrekken van trainers/begeleiders

Ledenstop indien noodzakelijk

Bestuur

Trainers

Begeleiders

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

                                          Wat?                                                                 

                             Hoe?

                Wie?

7.1.OD 1

Jaarlijkse lichte stijging van het ledenaantal

Promotie van de club via de informatiefolder naar de scholen in de omgeving ,verspreiding flyer en infofolder door de post, sociale media ,mail, facebook,e.a

Bestuur

7.1.OD 2

Opnemen van persoonlijke gegevens van de leden

Aandacht voor verwerking van kledijmaten, deelnames wedstrijden, activiteiten, …

Trainers

Kristien

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.1.M 1

Actualisering van het ledenbestand

Continu bijhouden van ledengegevens (inschrijvingen, betalingen, licenties, ongevallendossiers, …)

Michel

7.1.M 2

Attent voor gebeurtenissen

Verjaardagen

attentie bij geboorte,   overlijden, huwelijk, diploma, bijscholingen

,attesten

Trainers

Bestuur

Michel

7.2. Activiteiten

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.2.SD 1

Organisatie clubactiviteiten

Turnfeest, externe demo’s

Club

7.2.SD 2

Behoud van traditionele activiteiten

Planning kalender met weerkerende activiteiten

Michel

Operationele doelstellingen

Nr.                                  wat ?                               Hoe?                              Wie ?

7.2.OD 1          organisatie clubactiviteiten      org. Sportkampen       Kristien

                                                                                                                       Michel

                                                                                                                       Leen

 Maatregelen  

Nr.                                   Wat ?                                 Hoe?                            Wie?      

7.1.M. 1         organisatie clubactiviteiten       wedstrijden   Trainers en leden

                                                                               deelname                             AGD                                                     

                                                                               organisatie interclubs        AGH                                                                                                                                   

                 

7.1.M.2         organisatie nevenactiviteiten  Bezoek Gymgala,

     Alternatieve sporten:          Bestuur

   Badminton, vechtsport

               Sport en spel ,St.Niklaas

                                                                            Einde seizoenactiviteit

7.3. Kader – Clubwerking

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.3.SD 1

50% gekwalificeerde trainers

Aanbieden ,deelname cursussen VTS

Michel

7.3.SD 2

100% bijgeschoolde trainers

Aanbieden van bijscholingen, clinics, bijkomende vormingen, …

Michel

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.3.OD 1

gekwalificeerde trainers verhogen

Aanbieden van cursussen VTS

Michel

7.3.OD 2

bijgeschoolde trainers promoten

Aanbieden van bijscholingen, clinics, bijkomende vormingen, …

Michel

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.3.M 1

Sensibilisering van het kader voor het belang van vormingen en bijscholingen

Agendapunt “cursussen en bijscholingen” als vast agendapunt tijdens de trainersvergaderingen “

Michel

Kristien

Katrien

7.3.M 2

Opmaken van een overzicht van de kwalificaties van de trainers

Aanleggen van een opleidingsjaarplan

Michel

Kristien

7.4. Accommodatie – Patrimonium – Uitrusting

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.4.SD 1

Onderhoud en aanvulling van het patrimonium

Volgens de noden van de club

Bestuur

Michel

7.4.SD 2

Drukken van eigen stempel op het gebruik van de turnzaal ,sporthal ,specifieke gymruimte

Door beheer als een goede huisvader , het vertrouwen krijgen van de gemeente en alzo mede beheersbevoegdheden verkrijgen

Bestuur

Michel

Leen

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.4.OD 1

Verfraaiing turnzaal

Posters, schilderwerken,

Bestuur i.s.m. gemeente/ school

7.4.OD 2

Praktische inrichting ,praktisch organisatievan de turnzaal

Voorzien van bergruimte voor sporttassen, kleding en drank ,aanwezigheid publiek

Bestuur i.s.m. gemeente/school

Michel

Leen

Katrien

trainers

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.4.M 1

Verbetering inrichting turnzaal

Informatiebord van de club, kast met klein materiaal, EHBO kast Muziek

Michel

trainers

7.4.M    2                                  Duiding ordening turnzaal voor eigen leden en derden 2                                                                                          

                              Duidelijke   afspraken met eigen leden en derden m.b.t. het gebruik van de toestellen en de plaatsing van het materiaal na de training

                Michel i.s.m.     gemeente/school                      

                Leen

                trainers

7.5. Communicatie

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.5.SD 1

Vertrouwenspersoon in de club als contactpersoon tussen bestuur – trainers – begeleiders – leden

In functie van de noodzaak in de club

Bestuur

7.4.SD 2

Communicatie verantwoordelijke binnen het clubbestuur

In functie van de noodzaak in de club

Bestuur

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.5.OD 1

Verbeteren van communicatie tussen alle betrokkenen

Actualisering van de website; aandacht voor ontwikkelingen in de club, de gemeente, de andere sportclubs, de GymFed, …; Instandhouding van goede maatregelen

Bestuur

Trainers

Katrien Roos

Michel

Leen

Ludwine

7.5.OD 2

Maatregelen

Aanreiken van andere communicatiemiddelen

Uitgifte van een nieuwsbrief, een clubblad, … i.f.v. de behoefte

Bestuur

Michel

Katrien

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.5.M 1

Verzorgen van de externe communicatie

Opstart website; contact met de ouders van de leden bij gelegenheden, duidelijkheid bij briefwisseling, mailing naar leden

Michel

Katrien Roos

Ludwine

  7.5.M.2                                  

Verzorgen van de                            interne  communicatie

 Opstart website                              binnen de club;

 verspreiding verslagen

 naar alle betrokkenen

 contact met alle betrokkenen bij de clubwerking

7.6 Financiën

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.6.SD 1

Penningmeester als exclusieve functie in de

 club

In functie van de behoeften van elke deelvereniging

Bestuur

7.6.SD 2                                                 

Boekhoudkundig financieel beheer

In functie van de behoefte van de club – noodzaak als vzw –externe boekhouder

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.6.OD 1

Reserve opbouwen

“Spaarpot” aanleggen voor onvoorziene omstandigheden

Bestuur

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.6.M 1

Aantrekken sponsors

Opstellen sponsordossier; contacteren van mogelijke sponsors

Bestuur

7.6.M 2

Gezonde financiële balans behouden

Maandelijks overzicht van de inkomsten/uitgaven; Driemaandelijkse bijsturing van de begroting

Michel/externe

 boekhouder

kassiers deelverenigingen

7.7. Profilering

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.7.SD 1

Innovatie en uitbreiding van de club

In functie van de behoefte van de club en de ontwikkeling

Club

7.7.SD 2

Verwezenlijking van een “voorbeeldclub”

Blijven verzekeren van de aangeboden kwaliteit en attent voor de ontwikkeling op sportief – maatschappelijk gebied

Club

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.7.OD 1

Continuïteit van de profilering naar clubleden, gemeente en sportraad

Blijven verzekeren van de aangeboden kwaliteit

Club

7.7.OD 2

Profilering binnen de GymFed

Organisatie van wedstrijden GymFed; bijdrage bij activiteiten (jureringen) deelname aan GymFed activiteiten ,cursussen e.a.;  

Club

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.7.M 1

Profilering t.a.v. de clubleden

Aanbieden van kwalitatieve trainingen en getuigen van een  professionele clubwerking

Club

7.7.M 2

Profilering t.a.v. de gemeente en de sportraad

Aanvragen tot erkenning door de gemeente en de sportraad teneinde te kunnen genieten van de faciliteiten en subsidies

Club

7.8. Kwaliteit

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.8.SD 1

Consolideren van het kwaliteitslabel Q4Gym

Bijsturen van de clubdocumenten (beleidsplan, huishoudelijk reglement, sponsordossier, enz…

Club

Michel

Katrien

Bestuur

7.8.SD 2

Toezicht op het doorlichten van mogelijke nieuwe disciplines

Aanvragen discipline-audit voor mogelijke nieuwe clubdisciplines indien van toepassing voor de club

Club

Michel

Katrien

bestuur

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.8.OD 1

Installatie van een Ideeënbus, een forum

Opnemen en verwerking van ideeën van leden, ouders, …

Bestuur

7.8.OD 2

Bewaking van de kwaliteit

Bijsturen van de clubdocumenten (beleidsplan, huishoudelijk reglement, sponsordossier, enz.…

Bestuur

Michel

Katrien

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.8.M 1

Behalen van het kwaliteitslabel Q4Gym

Audit Q4Gym (clubaudit + audit aangeboden disciplines)

Club

7.8.M 2

Voldoen aan kwaliteitsvereisten; alle interne en externe betrokkenen overtuigen van kwaliteit en deze aanbieden in alle domeinen

Opmaak van alle noodzakelijk clubdocumenten; opvolgen handelingen

Michel

Katrien

7.9. Beleidsvoering

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.9.SD 1

VZW als verenigingsvorm voor elke deelvereniging

Omvorming van een feitelijke vereniging naar een vzw

Bestuur

7.9.SD 2

Consolidatie van een goed clubbeleid

“Screenen” van mogelijke kandidaat-bestuurders, trainers en begeleiders en zo vermijden dat personen met onvoldoende competentie en zin voor kwaliteit in de club sluipen

Bestuur

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.9.OD 1

Invoeren van exclusieve functies in het clubbestuur

“Aanwerven” van een voorzitter, secretaris, penningmeester, communicatieverantwoordelijke,  enz.. in het clubbestuur in functie van de behoefte van de club

Bestuur

7.9.OD 2

Zorg dragen voor de continuïteit van het clubbeleid

Aantrekken van mogelijke kandidaat-bestuursleden, trainers en begeleider

Bestuur

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.9.M 1

Duidelijkheid en informatie naar alle betrokkenen

Twee maandelijkse trainers- en bestuursvergaderingen; onderhoud van de communicatie (mondeling, mail, …)

Michel

Katrien

Leen

Anneke

Karel

Anskje

Francine

7.9.M 2

Inwerking van nieuwe betrokkenen bij de clubwerking

Informatie en duidingen continu meegeven aan de betrokkenen om zo

zich in te werken” in de club en de federatie

Michel

trainers

7.10. Samenwerkingsverbanden

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.10.SD 1

Nauwe samenwerking met GymFed

Mogelijkheid tot trainingsplaats voor regiotrainingen topsport

Club

Bestuur

trainers

7.10.SD 2

Nauwere samenwerking met andere verenigingen

Organisatie van gezamenlijke activiteiten en initiatieven

Club

Bestuur

trainers

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.910OD 1

Uitdieping van de regionale samenwerking

Continuïteit van de “regiotrainingen” samengaand met andere activiteiten (nevenactiviteit, sportkamp, stage, …)

Michel

Liesbeth + omliggende clubs

7.10.OD 2

Consolideren van de samenwerking met medegebruikers

Samenkomst volgens de noodzaak van de clubs om gemaakte afspraken te herzien of verlengen

Michel

Leen

Katrien

MAATREGELEN

Nr.

Wat?

Hoe?

Wie?

7.10.M 1

Samenwerking met afdelingen AGD en AGH uit de omgeving

“Regiotrainingen” met omringende clubs

Michel

Liesbeth

 + omliggende clubs

7.10.M 2

Vlotte samenwerking met medegebruikers van de turnzaal

Overeenkomsten en contracten met 2de gemeentelijke turnvereniging Omnisport Blauwput

LC Dynamic e.a.

Bestuur